Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs organizowany jest na zlecenie Fundatora przez firmę BOGNA KOMOROWSKA-JĘDRZEJEWSKA ZAZA MEDIA, al. Aleja Wojska Polskiego 34, 01-554 Warszawa, NIP: 6472090806, REGON: 140252569, telefon: 601-858-198, adres e-mail: bogna.komorowska@zazamedia.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków Konkursu, prowadzonego przez Organizatora za pośrednictwem Strony internetowej www.smakwyzwolony.pl, do której odnośnik znajduje się na Stronie internetowej www.nieprzepisy.pl/konkurs.
3. Definicje:
o Organizator – BOGNA KOMOROWSKA-JĘDRZEJEWSKA ZAZA MEDIA, al. Aleja Wojska Polskiego 34, 01-554 Warszawa, NIP: 6472090806, REGON: 140252569, telefon: 601-858-198, adres e-mail: bogna.komorowska@zazamedia.pl;
o Konkurs – Konkurs pod nazwą „Konkurs Smak Wyzwolony”, którego warunki reguluje Regulamin;
o Uczestnik – Uczestnik Konkursu, będący osobą fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie RP, który jest osobą pełnoletnią w dniu rozpoczęcia konkursu;
o Regulamin - Niniejszy Regulamin;
o Strona internetowa – Strona internetowa www.smakwyzwolony.pl pod której adresem prowadzony będzie Konkurs. Do Strony internetowej www.smakwyzwolony.pl, znajduje się odnośnik na stronie internetowej www.nieprzepisy.pl/konkurs;
o Praca konkursowa – praca zgłoszona do Konkursu za pośrednictwem Zgłoszenia konkursowego;
o Zgłoszenie konkursowe – przesłany przez Uczestnika Konkursu za pośrednictwem Strony internetowej formularz zgłoszeniowy zawierający Pracę konkursową oraz następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email oraz nr telefonu kontaktowego Uczestnika Konkursu;
o Fundator – Bielmar Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), przy ul. Stefanii Sempołowskiej 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod nr KRS: 0000049583, REGON: 070487588, NIP 547-016-88-57, o kapitale zakładowym: 4.661.000,00 zł (w całości opłaconym).
o Jury – Komisja konkursowa, w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Fundatora i dwóch przedstawicieli Organizatora, która będzie oceniała Prace konkursowe Uczestników.


§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE, ZASADY


1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konkursie, w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Przystąpienie do Konkursu, następuje z chwilą przesłania przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia konkursowego, za pośrednictwem Strony internetowej. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnik Konkursu musi zaakceptować Regulamin Konkursu oraz zaznaczyć wymagane zgody.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora (bez względu na formę zatrudnienia), ani osoby świadczące na ich rzecz usługi, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie, rodzin tych osób (wstępni, zstępni, krewni w linii bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie);
5. Każda Praca konkursowa, po wstępnej weryfikacji będzie umieszczana na Stronie internetowej, nie później niż w 72 godziny od Zgłoszenia.
6. Zgłoszenia konkursowe, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności: Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszające obowiązujące przepisy prawa, normy moralne, propagujące przemoc, alkohol lub narkotyki, jak również naruszające dobra osobiste jakiejkolwiek osoby lub prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej –zostaną zdyskwalifikowane.
7. Każdy Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie.
8. Do korzystania ze Strony internetowej www.smakwyzwolony.pl, oraz do brania udziału w Konkursie niezbędne jest urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


§3. CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Konkurs trwa od 28.11.2016 r. do 15.12.2016 r.
2. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić do godziny 23:59 ostatniego dnia trwania Konkursu. Po upływie wskazanego powyżej terminu nadesłane Zgłoszenia konkursowe nie będą brane pod uwagę.


§4. OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Praca konkursowa, powinna zawierać opis dania przygotowanego w maksymalnie trzydzieści minut, z użyciem maksymalnie sześciu składników, (w tym pięć składników dowolnych oraz jeden obowiązkowy składnik - wybrany produkt Fithia, z asortymentu Fundatora (Fithia do smarowania: dyniowa lub lniana lub słonecznikowa lub olej: dyniowy, lniany, lub oliwkowy). Woda, sól i pieprz nie są wliczane do ilości użytych w Pracy konkursowej składników.
2. Praca konkursowa powinna mieć formę tekstową (do 1.000 znaków ze spacjami), ze wskazaniem poprzez oznaczenie w wyznaczonym polu produktu, który został użyty do przygotowanego dania oraz dodatkowo załączone jedno zdjęcie tego dania wraz z ujęciem użytego produktu marki Fithia.
3. Jury będzie oceniało przejawy aktywności twórczej uczestników i w konsekwencji decydowało o wyborze Prac konkursowych wyróżnionych i nagrodzonych.
4. Nadrzędnym kryterium oceny jest zgodność Pracy konkursowej z tematem Konkursu. Ocena pracy leży w wyłącznej kompetencji Jury.
5. Spośród wszystkich zgłoszonych Prac konkursowych, Jury wyłoni w terminie do dnia 22.12.2016 r. jedną - najlepszą Pracę konkursową (wygrywa Nagrodę główną) i dziesięć wyróżnionych dla całego Konkursu prac konkursowych. W terminie jednego dnia roboczego od zakończenia każdego dnia Konkursu, Jury wybierze jedną zwycięską dla danego dnia Konkursu Pracę konkursową.
6. Oceny nadawane Pracom konkursowym przez innych Uczestników Konkursu, nie mają wpływu na ocenę Jury.


§5. NAGRODY


Nagrody:
2. Nagrodę główna - Robot kuchenny Thermomix TM5 o wartości 4725 zł brutto
3. Nagroda dla dziesięciu wyróżnionych prac - Blender KitchenAid 5KHB2571E ER o wartości 699 zł brutto.
4. Nagroda dnia - Zestaw produktów marki Fithia: Fithia do smarowania: dyniowa, lniana i słonecznikowa, Fithia oleje: dyniowy, słonecznikowy i oliwkowy , Eco-torba oznaczona Fithia, - o łącznej wartości 30,59 zł brutto.
5. Każdy z Uczestników Konkursu, może wygrać więcej niż jedną nagrodę.
6. Praca konkursowa, która otrzyma Nagrodę dnia, również bierze udział w walce o Nagrodę główną i Nagrodę dla 10 najlepszych, wyróżnionych prac.
7. Przyznane Nagrody wskazane w ust. 1 pkt. a, b, c, niniejszego paragrafu zostaną przekazane kurierem na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres korespondencyjny.
8. W przypadku gdy w danym dniu trwania Konkursu nie nadesłano żadnych Prac Konkursowych lub żadna z nadesłanych Prac Konkursowych nie spełnia określonych Regulaminem wymagań, Organizator może nie przyznać Nagrody Dnia, w rezultacie w kolejnych dniach trwania Konkursu, może być przyznana większa ilość Nagród Dnia.
9. Wysyłka wszystkich zdobytych Nagród - nastąpi do dnia 22.01.2017 r. Doręczenie Nagrody Uczestnikowi, nastąpi w czasie przewidzianym przez dostawcę (firma kurierska, Poczta Polska).
10. Nagrody wskazane w niniejszym paragrafie są przedstawione na Stronie internetowej, tj. www.smakwyzwolony.pl.
11. Do każdej nagrody dodatkowo doliczona zostanie kwota pieniężna w wysokości 10 % wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
12. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej drogą mailową, na podany adres email, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
13. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny (gotówkę).


§6. REKLAMACJE


1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: al. Aleja Wojska Polskiego 34, 01-554 Warszawalub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: konkurs@zazamedia.pl (Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs Smak Wyzwolony – Reklamacja).
3. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.


§7. PRAWA AUTORSKIE


1. Zamieszczając Pracę Konkursową na Stronie internetowej oraz akceptując zapisy niniejszego Regulaminu, Uczestnik udziela Fundatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie zamieszczonych przez Uczestnika Prac konkursowych, dla potrzeb Fundatora Konkursu, na polach eksploatacji, określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666), nie wyłączając wykorzystania ich dla celów promocji i reklamy.
2. Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006.90.631).
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywać wizerunku osoby trzeciej ani danych osobowych osoby trzeciej ani naruszać praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. Przysługują mu niczym nieograniczone autorskie i osobiste prawa majątkowe do Pracy konkursowej oraz do wykonywania praw zależnych w rozumieniu art. 2 w/w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b. Praca konkursowa jest wolna od jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych, a w szczególności nie jest obciążona jakiegokolwiek rodzaju prawami osób trzecich ani nie są zaciągnięte jakiegokolwiek rodzaju zobowiązania związane z Pracą konkursową na rzecz osób trzecich. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do praw zależnych.
5. Uczestnik Konkursu przenosi na Fundatora, prawa autorskie do Pracy konkursowej bez odrębnego oświadczenia - w momencie przystąpienia do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia konkursowego zgodnie z §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na wszelkich nośnikach,
b. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, w dowolnej ilości egzemplarzy i w dowolnych nakładach, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami poligraficznymi i filmowymi, cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, kopiowanie i drukowanie,
c. wprowadzenie do obrotu,
d. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f. wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadawanie za pomocą monitorów LCD w sklepach – w tym m.in. POSTV,
g. eksploatację w Internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
h. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego,
i. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
j. najem, dzierżawa, inne formy zezwolenia na korzystanie,
k. wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,
l. oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych,
m. używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,
n. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji,
o. inne wykorzystanie zgodne z interesem gospodarczym Fundatora.
6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej, o którym mowa w ust. 8 powyżej Fundatorowi przysługuje w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami Pracy konkursowej i jego poszczególnymi częściami, przez Fundatora według jego uznania, a także rozpowszechniania opracowań. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonywanie przez Fundatora nieistotnych zmian w Pracy konkursowej.
7. Opracowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza także wykorzystywanie poszczególnych elementów Pracy konkursowej, w tym w celu łączenia ich w całość, w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu.
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu zezwala na rozpowszechnianie w/w Pracy konkursowej anonimowo i zwalnia Fundatora z obowiązku jej oznaczania nazwiskiem Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz treści Pracy konkursowej i rozpowszechnianie ich poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator.
2. Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Wyrażenie zgody jest konieczne do przystąpienia do Konkursu
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Konkursem, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
4. Do swoich danych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z naszej bazy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności zamieszczonym na Stronie internetowej www.smakwyzwolony.pl.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2016 roku.